.

Pla Renova’t 2012

El Pla Renova’t de finestres i tancaments de l’Institut Català d’Energia (ICAEN) té l’objectiu d’impulsar la substitució dels tancaments exteriors per tal de millorar l’eficiència energètica de les llars catalanes i reduir el consum d’energia. Renovació de tancaments com finestres, portes-vidrieres i claraboies per d’altres més eficients tèrmicament que millorin, com a mínim, en un 20% l’eficiència tèrmica. Se subvencionaran les actuacions següents:

Es consideren beneficiaris i podran acollir-se als ajuts regulats en aquesta Resolució totes les persones físiques i jurídiques que es relacionen a continuació: Per a habitatges particulars

Per a edificis del sector terciari i actuacions integrals en blocs d’habitatges

Per més informació visiteu la web oficial del Pla Renova’t.