.

Blog

Què es medeix en un certificat energètic?

Segons el PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS es mesurarán els següents aspectes a l’hora d’evaluar la categoria energètica d’un edifici o habitatge: a) Disseny, emplaçament i orientació de l’edifici. b) Condicions ambientals interiors i condicions climàtiques exteriors. c) Característiques tèrmiques dels tancaments. d) Sistemes solars passius i protecció solar. e) Instal·lacions tèrmiques dels edificis individuals i col·lectives (calefacció, refrigeració i producció d’aigua calenta) i sistemes de calefacció i refrigeració urbana; incloent les característiques de aïllament de canonades i conductes. f) Ventilació natural i mecànica. g) Instal·lació d’il·luminació interior artificial. h) Il·luminació natural. i) Sistemes solars actius o altres sistemes de calefacció o producció d’electricitat basats en fonts d’energia renovables. j) Electricitat produïda per cogeneració. Etiqueta calificación energética global Per a més informació visiti la pàgina del Ministerio de Industria, Energía y Turismo

This Post Has 0 Comments

Leave A Reply