El Pla Renova’t de finestres i tancaments de l’Institut Català d’Energia (ICAEN) té l’objectiu d’impulsar la substitució dels tancaments exteriors per tal de millorar l’eficiència energètica de les llars catalanes i reduir el consum d’energia. Renovació de tancaments com finestres, portes-vidrieres i claraboies per d’altres més eficients tèrmicament que millorin, com a mínim, en un 20% l’eficiència tèrmica. Se subvencionaran les actuacions següents:

  • Substitució de tancaments (finestres, portes-vidrieres, claraboies) poc eficients tèrmicament per altres d’eficients, en edificis dins del territori català, i que proporcionin una millora, com a mínim, del 20% en la seva eficiència tèrmica.
  • Els tancaments han d’estar en un recinte habitable en contacte amb l’exterior o amb contacte amb un espai no habitable.
  • La superfície de l’obertura considerada és el buit d’obra (tancament mesurat des de l’exterior).
  • En el cas de renovació del tancament en habitatges, cal que aquest sigui la primera residència del sol·licitant.

Es consideren beneficiaris i podran acollir-se als ajuts regulats en aquesta Resolució totes les persones físiques i jurídiques que es relacionen a continuació: Per a habitatges particulars

  • Famílies (s’inclouen en aquesta tipologia de beneficiari les comunitats de béns formades per famílies).
Per a edificis del sector terciari i actuacions integrals en blocs d’habitatges
  • Famílies (s’inclouen en aquesta tipologia de beneficiari les comunitats de propietaris formades per famílies).
  • Empreses privades.
  • Institucions sense finalitat de lucre.
  • Fundacions.
  • Altres institucions sense finalitat de lucre i altres ens corporatius.

Per més informació visiteu la web oficial del Pla Renova’t.